ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
НА  " ГАП -  Инженеринг " ООД
ЕИК 104694427
Дефиниции
1.        "Лични данни" означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано ("СУБЕКТ НА ЛИЧНИ ДАННИ") физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.
2.        "Обработване на лични данни" означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.
"Политика за защита на личните данни" (по-долу за краткост "Политиката"), за целите на този документ, представляват правилата за защита на личните данни, които правила са съобразени с РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни ( по-долу за краткост "Регламента") и се прилагат от  " ГАП -  Инженеринг " ООД.
3.        "Регистър с лични данни" означава всеки структуриран набор от лични данни, достъпът до които се осъществява съгласно определени критерии, независимо дали е централизиран, децентрализиран или разпределен съгласно функционален или географски принцип;
4.        "Получател" означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, пред която се разкриват личните данни, независимо дали е трета страна или не. Същевременно публичните органи, които могат да получават лични данни в рамките на конкретно разследване в съответствие с правото на Съюза или правото на държава членка, не се считат за "получатели"; обработването на тези данни от посочените публични органи отговаря на приложимите правила за защита на данните съобразно целите на обработването;
5.        "Администратор" означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на Съюза или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка;
6.        "Онлайн платформа"- виртуална единна среда за закупуване в реално време на самолетни билети, застраховки, екскурзии  и ваканции, транспортни услуги /трансфери/, както и наемане на автомобили за временно ползване, до която имат достъп само регистрирани ползватели.
7.        "Регистрирани ползватели на онлайн платформата" са както доставчиците на следните услуги, а именно: на самолетни билети, застраховки, екскурзии и ваканции, транспортни услуги /трансфери/, предоставяне на автомобили за временно ползване, така и потенциалните купувачи на същите услуги, а именно: туристически агенции, тур оператори и корпоративни клиенти, които имат регистрация за ползване на онлайн платформата.
8.        "Лица за контакт" - физическо лице, посочено от регистриран ползвател на онлайн платформата, чрез което администраторът на платформата, както и останалите регистрираните ползватели могат да се свържат със същия.
9.        "Отговорни лица" - физическо лице, посочено от регистриран ползвател на онлайн платформата, което осъществява ръководни функции в последния.
10.        "Служители на Дружеството" - физически лица, наети на работа в " ГАП -  Инженеринг " ООД, сключили граждански или трудов договор със същото Дружество
1.        ИНФОРМАЦИЯ за "ГАП - Инженеринг" ООД
1.        "ГАП - Инженеринг " ООД, ЕИК 104694427, със седалище и адрес на управление:
Гр. Велико Търново, ул. " Бачо Киро" № 3 А(по-долу " ГАП -  Инженеринг" ООД "Дружеството"), е дружество, регистрирано в Република България, което е администратор и получател на лични данни, представлявано от управителите си  Пепа Александрова Трашлиева и Георги Александров Пачовски.
2.        "ГАП - Инженеринг " ООД обработва предоставените й лични данни законосъобразно и добросъвестно и по прозрачен начин по отношение на субекта на данните в съответствие с принципите и изискванията на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (по-долу "Регламента").
III. КАТЕГОРИИ ЛИЧНИ ДАННИ
1.        "ГАП - Инженеринг" ООД обработва минимален обем "обикновени" лични данни на физическите лица - лица за контакт и материалноотговорни лица ("МОЛ"), посочени от ползвателите на сайта, а именно: име и фамилия, ЕГН и адрес.
2.        "ГАП - Инженеринг" ООД обработва следните "обикновени" лични данни на лицата, наети на работа по трудов или граждански договор при  "ГАП - Инженеринг " ООД, а именно: три имена, ЕГН, дата на раждане, адрес, номер на документ за самоличност.
3.        "ГАП - Инженеринг "  ООД обработва и данни като служебен адрес, служебен телефон, служебен имейл адрес (адрес на електронна поща) на лицата за контакт и МОЛ; имена на туристически агенции, на тур оператори, на търговски дружества, на хотели, техните регистрационни / лицензионни номера, седалища и адреси на управление, техни имейл адреси.
4.        "ГАП - Инженеринг "  ООД не обработва специални категории лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, както и обработването на генетични данни, биометрични данни за целите единствено на идентифицирането на физическо лице, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическото лице.
1.        ЦЕЛИ НА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
1.        В зависимост от субекта на лични данни, "ГАП - Инженеринг "  ООД обработва последните за следните цели:
1.1. данните на лицата за контакт и МОЛ се обработват  с цел:
- информиране на ползвателите на платформата за актуални оферти, предоставяни от платформата,
- отстраняване на проблеми и неясноти, възникнали в процеса на ползване на платформата.
- отговор на въпроси и искания, отправени от страна на съответния ползвател на платформата;
- изпълняване на сключените между "ГАП - Инженеринг "  ООД и ползвателите на платформата договори.
1.2. освен за целите по предходната точка данните на лицата за контакт се обработват и за целите на  директния маркетинг, доколкото лицето за контакт получава информационен бюлетин за актуални оферти на "ГАП - Инженеринг "  ООД от името на ЮЛ, което представлява.
1.3. данните на служителите на дружеството се обработват с цел изпълняване на законовите задължения на Дружеството, като работодател по трудови правоотношения, съответно като възложител по граждански договори.
V. СРОК НА ОБРАБОТВАНЕ
1.        Срок за обработване на личните данни на лицата за контакт и отговорните лица
"ГАП - Инженеринг "  ООД обработва личните данни на лицата за контакт и МОЛ само за периода от датата на подаване на формата за регистрация на ползвателя на платформата с посочени лице за контакт и МОЛ до датата на заличаване / промяна на лицето за контакт / МОЛ, по молба на съответния ползвател на платформата.
2.        Срок за обработване на личните данни на работници / служители
2.1. "ГАП - Инженеринг "  ООД обработва личните данни на служителите си в изпълнение на законовите си задължения да разработва и съхранява трудово досие на всеки работник / служител, в което съхранява всички документи, свързани с възникване, изменение и прекратяване на трудовото правоотношение.
2.2. След прекаратяване на трудовото правоотношение "ГАП - Инженеринг "  ООД съхранява документите от трудовото досие с изключение на ведомостите за заплати за срок от 3 години.
2.3. Ведомостите за заплати се съхраняват за срок от 50 г. по реда предвиден в Закона за Националния архивен фонд.
2.4. След изтичането на срока за съхранението на документите, които не подлежат на предаване в Националния архивен фонд, същите се унищожават.
1.        НАЧИН НА ОБРАБОТВАНЕ
1.        "ГАП - Инженеринг "  ООД съхранява документите, съдържащи лични данни, на технически (електронен) и хартиен носител.
2.        "ГАП - Инженеринг "  ООД поддържа регистър, в който регистър се отразява следната информация: име на юридическо лице ( по-долу "ЮЛ") - ползвател на платформата, единен идентификационен код на ЮЛ, две имена на материално отговорно лице, адрес на ЮЛ, "индустрия", "абривиетура", ДДС номер, номер на лиценз, две имена на физическо лице за контакт, служебен телефон на лицето за контакт, служебен адрес на лицето за контакт, служебн имейл на лицето за контакт.
3.        Онлайн регистърът съдържа минимално количество лични данни, а именно само две имена на МОЛ и на лицето за контакт.
VII. ОСНОВАНИЯ ЗА ОБРАБОТВАНЕ
1.        "ГАП - Инженеринг "  ООД обработва данните на лицата за контакт и МОЛ - служители / представители на туристически агенции, на тур оператори, на търговски дружества / на хотели или други юридически лица с оглед защитата на легитимните интереси  на "ГАП - Инженеринг "  ООД  във връзка с изпълнението на договорите, сключени между "ГАП - Инженеринг "  ООД и съответната туристическа агенция / тур оператор / търговско дружество / хотел или други юридически лица.
2.        "ГАП - Инженеринг "  ООД обработва данните на своите служители на основание сключени с тях трудови или граждански договори.
VIII. ДОСТЪП ДО ЛИЧНИ ДАННИ
1.         Право на достъп до личните данни на лицата за контакт и МОЛ имат служителите на "ГАП - Инженеринг "  ООД при спазване на всички правила за защита и конфиденциалност, IT фирмата за поддръжка на онлайн платформата, както и трети лица в предвидените в закон случаи.
2.        Личните данни на служителите на "ГАП - Инженеринг "  ООД",   наети на граждански / трудови договори могат да бъдат разкрити на следните трети - лица - счетоводна фирма, водеща счетоводството на "ГАП - Инженеринг "  ООД за целите на счетоводната дейност, на компетентните държавни органи в случаите, установени в българското законодателство и в правото на Европейския съюз.
1.        Права на СУБЕКТИТЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
1.        Субектът на лични данни има право да получи от "ГАП - Инженеринг "  ООД" потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с него, и ако това е така, да получи достъп до данните и информация относно:
- целите на обработване;
- какви категории лични данни се обработват;
- получатели, пред които данните ще бъдат разкрити;
- срока за съхранение или критерии на определенянето му;
- правото да иска коригиране
- право да иска изтриване на личните данни;
- правото да иска ограничаване на обработването на личните си данни;
- право на преносимост на данните
- правото да възрази срещу такова обработване;
- правото на жалба до надзорен орган;
- лицето, което е предоставило данните (това право касае само лицата за контакт, посочени от регистрираните ползватели на сайта).
2.        ПРАВО НА КОРИГИРАНЕ
Субектът на лични данни има право да поиска от "ГАП - Инженеринг "  ООД да коригира данните му, както и да иска попълване на непълните лични данни.
3.        ПРАВО НА ИЗТРИВАНЕ
3.1. Субектът на лични данни има право да поиска от " ГАП - Инженеринг "  ООД  да изтрие свързаните с него лични данни.
3.2. "ГАП - Инженеринг "  ООД изтрива свързаните със субекта лични данни по негово искане когато:
- личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
- субектът на данните оттегля своето съгласие, в случаите когато основанието за обработване на данните е само и единствено това съгласие и няма друго основание за тяхното обработване;
- личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
- личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора;
3.3. Когато субектът е поискал изтриване, "ГАП - Инженеринг "  ООД, предприема всички необходими мерки, за да уведоми администраторите, обработващи личните данни, че субектът на данните е поискал изтриване от тези администратори на всички връзки, копия или реплики на тези лични данни.
3.4. Субектът има право да окаже получаване на бъдещи информационни имейли чрез автоматично отписване (URL) всеки път, когато получава имейл от " ГАП - Инженеринг "  ООД.
4.        ПРАВО НА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОБРАБОТВАНЕТО
4.1. Субектът на данните има право да изиска от "ГАП - Инженеринг "  ООД ограничаване на обработването, когато е налице една от следните хипотези:
1.        a) точността на личните данни се оспорва от субекта на данните, за срок, който позволява  да провери точността на личните данни;
б) обработването е неправомерно, но субектът на данните не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им;
в)" ГАП - Инженеринг "  ООД не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но субектът на данните ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
г) субектът на данните е възразил срещу обработването съгласно член 21, параграф 1 от Регламента в очакване на проверка дали законните основания на администратора имат преимущество пред интересите на субекта на данните.
4.2. В случаите на ограничаване на обработването, личните данни се обработват, с изключение на тяхното съхранение, само със съгласието на субекта на данните или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции или за защита на правата на друго физическо лице или поради важни основания от обществен интерес за Съюза или държава членка.
4.3." ГАП - Инженеринг "  ООД информира субектът, поискал ограничаването преди отмяната на същото ограничаване на обработването.
5.        ПРАВО НА ПРЕНОСИМОСТ НА ДАННИТЕ
5.1. Субектът на данните има право да получи личните данни, които го засягат и които той е предоставил на администратор, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от администратора, на когото личните данни са предоставени, в случите когато:
- обработването е основано на съгласие или на договорно задължение
- обработването се извършва по автоматизиран начин.
5.2. Когато упражнява правото си на преносимост на данните, субектът на данните има право да получи пряко прехвърляне на личните данни от един администратор към друг, когато това е технически осъществимо.
6.        ПРАВО НА ВЪЗРАЖЕНИЕ СРЕЩУ ОБРАБОТВАНЕТО
6.1. В случаите, в които "ГАП - Инженеринг "  ООД обработва лични данни на основание чл. 6, пар. 1, б. "е", а именно; за целите  на легитимните си интереси или на трета страна, субектът на данните има право на възражение срещу обработването на лични данни, отнасящи се до него.
6.2. В този случай "ГАП - Инженеринг "  ООД прекратява обработването освен ако не докаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
6.3." ГАП - Инженеринг "  ООД уведомява Потребителя, че уеб страницата
www.gap-tours.com  НЕ ИЗПОЛЗВА "Бисквитки".
1.        НАЧИН НА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА
1.        Субектът на лични данни отправя своите искания, запитвания и възражения до
2.        ГАП - " Инженеринг "  ООД на имейл:    gap_tours@abv.bg
3.        Исканията / запитванията / възраженията на субекта на данни могат да се отправят писмено до "ГАП - Инженеринг "  ООД на посочения адрес за контакт: гр.Велико Търново, ул. " Бачо Киро" № 3 А или  по електронен път на имейл :    gap_tours@abv.bg
4.        Исканията / запитванията / възраженията се отправят лично от физическото лице или от изрично упълномощено от него лице чрез нотариално заверено пълномощно.
5.        Исканията / запитванията / възраженията съдържат: име, адрес и други данни за идентифициране на съответното физическо лице; описание на искането; предпочитана форма за предоставяне на информацията писмено, устно, по електронен път; подпис, дата на подаване на заявлението и адрес за кореспонденция / имейл за кореспонденция.
6.        При подаване на заявление от упълномощено лице към заявлението се прилага и нотариално завереното пълномощно.
7.        "ГАП - Инженеринг "  ООД се произнася по исканията, запитванията и възраженията на субектите на лични данни в срок до 1 /един/ месец, считано от получаването на искането, и в същия срок уведомява субекта за резултата, като изпраща съобщение по имейла за контакт, посочен от субекта на данни.
8.        "ГАП -Инженеринг "  ООД предоставя поисканата от субекта информация писмено, устно или по електронен път със съобщение по имейл, в зависимост от изрично посочения от субекта начин.
9.        "ГАП -  Инженеринг "  ООД съобщава за всяко извършено коригиране, изтриване или ограничаване на обработване на всеки получател, на когото личните данни са били разкрити, освен ако това е невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.
10.         "ГАП -  Инженеринг "  ООД  информира субекта на данните относно тези получатели, ако субектът на данните поиска това.
11.        "ГАП -  Инженеринг "  ООД предоставя исканата информация на субекта на данните безплатно.
12.        "ГАП -  Инженеринг "  ООД има право да изиска заплащането на такса от страна на субекта на данните или да откаже да предприеме действия по искането когато исканията на субект за явно неоснователни или прекомерни поради своята повтаряемост.
13.        Когато "ГАП -  Инженеринг "  ООД има основателни опасения във връзка със самоличността на физическото лице, което подава искане, може да поиска предоставянето на допълнителна информация, необходима за потвърждаване на самоличността на субекта на данните.
14.        За исканията / запитванията / възраженията "ГАП - Инженеринг "  ООД води нарочен регистър, в който се отбелязва накратко какво е съдържанието на искането / запитването / възражението, кой е субектът, който го отправя, дата на получаване на исканията / запитванията / възраженията, дата на произнасяне по последните от страна на "ГАП - Инженеринг "  ООД , дата на уведомяване, кратко изложение на съдържанието на произнасянето.
15.        Уебсайтът на "ГАП - Инженеринг "  ООД - www.gap-tours.com  може да съдържа връзки към уебсайтове, собственост на трети страни. Тези уебсайтове имат собствени политики за защита на личните данни, с които "ГАП - Инженеринг "  ООД  препоръчва на субектите да се запознаят. "ГАП - Инженеринг "  ООД не носи отговорност, свързана с политиките за защита на личните данни на тези уебсайтове и ползването на такива сайтове е на риск на субекта.
16.        Всяка година "ГАП - Инженеринг "  ООД провежда периодичен преглед относно необходимостта от обработване на личните данни, съответно относно необходимостта от тяхното заличаване.
17.        Потребителят може да се свърже с "ГАП - Инженеринг "  ООД чрез следния имейл (електронна поща): gap_tours@abv.bg
1.        Заключителни разпоредби
За неуредените от тази Политика случаи се прилагат разпоредбите на Регламента и българското законодателство.Условия за ползване
ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕТО НА ПЛАТФОРМАТА
Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията между
"ГАП -  Инженеринг " ООД  и ползвателите на онлайн платформата за туристически услуги GAP-TOURS.COM във връзка с ползването на платформата и поражданите от това права и задължения между тях.
I. Основни понятия и дефиниции
1. "ГАП - Инженеринг " ООД  (по-долу наричано "Дружеството") е търговско дружество, регистрирано по ф. д. № 1294*2007г. на Великотърновски окръжен съд, ЕИК 104694427, със седалище и адрес на управление гр. Велико Търново , ул. " Бачо киро" № 3 А, и адрес за кореспонденция: гр. Велико Търново, ул. " Бачо киро" № 3 А, ет. 4, ап 7, тел. +359 888883906, e-mail: gap_tpurs@abv.bgq лицензиран Туроператор и Турагент с удостоверение за регистрация /Лиценз/  № PKK-01-06037  .
2. . "ГАП - Инженеринг " ООД  " (по-долу наричано "Платформата") е туристическа информационна и резервационна интернет платформа, създадена и администрирана от . "ГАП - Инженеринг " ООД  , достъпна на сайта www.gap-tours.com чрез интернет портала www.gap-tours.com предоставяща на ползватели на Платформата безплатна информация и възможност за реализиране на електронна резервация и закупуване на разнообразен набор от туристически услуги, предоставяни от Доставчици, с индивидуално определена цена, а именно: онлайн резервации за хотелско настаняване, самолетни билети, трансфери, туристически атракции, билети за спортни и културни събития, застраховки и др. (по-долу наричани "Услугите");
3. "Ползвател на Платформата" - юридическо лице, извършващо дейност като туроператор и/ или турагент или корпоративен клиент, получило достъп до Платформата по реда и условията на настоящите Общи условия, което при реализирането на посочени изрично в същите предпоставки има право да резервира и закупува, предложени в Платформата Услуги;
4. "Корпоративен клиент" - юридическо лице, което ползва платформата във връзка с реализирането на делови пътувания на своя персонал и/ или организацията на семинари, конференции, фестивали, изложения и други корпоративни събития;
5. "Потребителски профил" е обособена част в сайта www.gap-tours.com съдържаща информация за Ползвателя, предоставена от него при регистрацията му в Платформата и съхранявана от "ГАП - Инженеринг " ООД  , като достъпът до потребителския профил се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола;
6.        "Потребителско име" е избран от Ползвателя уникален код от букви и/или цифри, посредством които той се индивидуализира в Платформата.
7.        "Парола" е код от букви и/или цифри, който заедно с потребителското име индивидуализира същия;
8.        "Доставчик" - лице, предоставящо Услугите, обявени в Платформата;
9.        "Краен потребител" - лице, което ползва (потребява) предложените в Платформата Услуги.
10.        Технически стъпки за регистрация и ползване на Платформата
11.        Туроператор, турагент или корпоративен клиент има право да ползва платформата само след извършване на регистрация на потребителски профил на сайта  www.gap-tours.com . " ГАП - Инженеринг" ООД не проверява и не носи отговорност за съответствието на заявеното от Ползвателя наименование с действителното такова, за това дали то засяга права на трети лица и в частност търговско наименование (фирма), право на запазена марка или други права на интелектуална собственост на трети лица.
12.        Формата за регистрация съдържа информация за ползвателя и представлява електронен документ по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП). Чрез натискане на виртуалния бутон за регистрация Ползвателят заявява, че е запознат и съгласен с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва, като по този начин извършва изрично електронно изявление по смисъла на ЗЕДЕП.
3. При попълване на формата за регистрация Ползвателят е длъжен да предостави пълни и верни данни, както и да ги актуализира в 3-дневен срок от всяка тяхна промяна. Ползвателят гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно.
4. При непредоставяне на изискваните в регистрационната форма данни"ГАП - Инженеринг " ООД   има право да откаже регистрацията. В случай на предоставяне на неверни данни или неотразяване на настъпилите промени в срок "ГАП - Инженеринг " ООД  има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие достъпа на Ползвателя до Платформата, както и поддържането на регистрацията му.
5. След извършване на регистрация и създаден потребителски профил в Платформата Ползвателят получава безплатен достъп до информацията относно Услугите, предлагани в Платформата на сайта www.gap-tours.com.
III. Политика на конфиденциалност
1. Съдържанието на Платформата, в това число предлаганите в нея Услуги и техните цени, представлява търговска тайна и същото и каквато и да било част от него не следва да бъде предоставяно на трети лица без предварителното писмено съгласие на "ГАП - Инженеринг " ООД  за това, освен за целите на ползването на Платформата в съответствие с настоящите Общи условия и сключения между Ползвателя и "ГАП - Инженеринг " ООД   Договор.
2. Допълнително, съдържанието на сайта www.gap-tours.com  и в частност на Платформата, начина на подредба и структуриране на информацията, всички материали, бази данни и други ресурси, публикувани на тях, са изключителна собственост на "ГАП - Инженеринг " ООД  или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на "ГАП - Инженеринг " ООД  , и са защитени от Закона за авторското право и сродните му права. Ползвателят на Платформата се съгласява, че няма да изпраща или прехвърля по какъвто и да било начин Платормата и/ или съдържанието на посочените сайтове на друг компютър, сървър, уеб страница или друга среда за масова употреба, както и че няма да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява, разгласява и използва по друг начин информационните ресурси на Платформата за цели извън посочените в настоящия договор.
3. Всяко публикуване, размножаване и продажба на информация и снимков материал от сайта www.gap-tours.com  и в частност на Платформата под каквато и да е форма, без писменото съгласие на "ГАП - Инженеринг " ООД  е забранено и представлява закононарушение. Ползвателят на Платформата отговаря за всички вреди, настъпили в резултат на нарушаване на настоящата разпоредба.
4. Ползвателят се задължава при ползване на предоставения му достъп до Платформата: да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави; да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, да уведомява незабавно "ГАП - Инженеринг " ООД  за всеки случай на извършено или открито нарушение; да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг ползвател, да не осъществява достъп извън предоставения, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на предоставения достъп, както и да не го използва по начин, предизвикващ отказ от използването му.
5. При нарушаване на горните разпоредби от страна на Ползвателя "ГАП - Инженеринг " ООД  има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие достъпа до Платформата, както и поддържането на регистрацията му. Ползвателят на Платформата отговаря за всички вреди, настъпили в резултат на нарушаване на настоящия Раздел III.
6. "ГАП - Инженеринг " ООД  не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чието потребителско име и парола са използвани от друго лице за ползването на Услугите, независимо дали е дало или не съгласие за това.
13.        Политика на защита на личните данни.
14.        "ГАП - Инженеринг " ООД  прилага стриктно изискванията на Регламент № 679 за защита на личните данни и разработената въз основа на същия Регламент Политика за защита на личните данни, достъпни на  сайта www.gap-tours.com
15.        Публикуваната на този сайта www.gap-tours.com   политика за защита на личните данни намира приложение по отношение на всички лични данни, които "ГАП - Инженеринг " ООД   обработва, в това число и по отношение на лицата за контакт и материално отоговорните лица, посочени от юридическите лица, ползватели на уеб сайта и платформата.
16.        "ГАП - Инженеринг " ООД  призовава всички ползватели на уеб сайта и платформата да се запознаят внимателно със съдържанието на Политиката за защита на личните данни преди да пристъпят / продължат с използването на уеб сайта и платформата.
17.        В случай, че след запознаване с Политиката и Условията за ползване на уеб сайта, ползвателят е съгласен със същите, то може да изрази своето като кликне върху бутона "Съгласявам се", находящ се след текста на Политиката и Условията.
18.        В случай, че ползвателите на сайта не са съгласни с Политиката и Условията за ползване на уеб сайта, то няма възможност да използват нашия сайт.
19.        По отношение на личните данни на физическите лица - материално отговорни лица и лица за контакт с юридическите лица - ползватели на сайта, "ГАП - Инженеринг " ООД  " е получател на същите данни и отговорност за наличието / липсата на съгласие от страна на физическото лице за контакт, предоставено на ползвателя, носи единствено същия ползвател. "ГАП - Инженеринг " ООД  е трето лице - получател, пред което данните се разкриват във връзка с изпълнението на договорни задължения по сключените договори между "ГАП - Инженеринг " ООД   и съответния ползвател.
Ползвателят се съгласява предоставените за дружеството данни, както и данните за МОЛ и лицето за контакт, да бъдат отбработвани за целите на директния маркетинг - изпращане на съобщения за предлагане на услуги. Ползвателят има право да възрази срещу обработването на данните за юридическото лице за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до ГАП - Инженеринг" ООД или на имейл : gap_tours@abv.bg
1.        Ограничена отговорност
1. Информацията на Платформата е публикувана вярно и се обновява редовно. Въпреки това "ГАП - Инженеринг " ООД  не гарантира пълнотата и акуратността й. "ГАП - Инженеринг " ООД   се освобождава от отговорност за грешките или пропуските, допуснати от Доставчици при предоставянето на информацията, съдържаща се в Платформата.
2. "ГАП - Инженеринг " ООД  има правото да променя цени и информация в Платформата съобразно информацията, подадена от доставчиците на "ГАП - Инженеринг " ООД  по всяко време, като за вече направени и платени резервации важат цените и условията, при които са направени.
3. "ГАП - Инженеринг " ООД  не носи отговорност за непредставяне на пълна и точна информация от Ползвателя към крайния потребител във връзка с направените резервации и закупените Услуги, както и за вредите, произтичащи от неправилно подадени или вписани от Ползвателя данни.
VI. Извършване на резервации и продажби
1. Ползвател на Платформата може да извършва резервации и да сключва сделки с предмет предлаганите в Платформата Услуги при кумулативното наличие на следните предпоставки: 1/ извършена успешна регистрация на потребителски профил и предоставен достъп до Платформата и 2/ подписване на договор между Ползвателя и "ГАП - Инженеринг " ООД   (наричан по-долу " Проформа фактура").
2. При зареждане на конкретната Услуга, избрана от Ползвателя, на електронната страница се обективира нейната цена, срок за плащане, както и реда за анулацията й и други условия на Доставчика.
3. Ползвателят по електронен път чрез Платформата отбелязва конкретно предложената Услуга и потвърждава своето съгласие с публикуваните условия на Доставчика, като горните действия представляват изрично електронно изявление на Ползвателя за резервация/ заявяване на Услугата, след което резервацията/ заявката на същата се счита направена.
4. При направена резервация/ заявка "ГАП - Инженеринг " ООД  потвърждава резервацията/ заявката или предлага алтернативни възможности като публикува съобщение за това в потребителския профил на Ползвателя. Отговорност на Ползвателя е да провери своята резервация/ заявка и да проследи съответствието на всички потвърдени по нея параметри.
5. Направените резервации/ заявки следва да бъдат платени в пълен размер по банковата сметка на "ГАП - Инженеринг " ООД  според сроковете и условията за конкретната Услуга, освен ако между "ГАП - Инженеринг " ООД  и Ползвателя не са индивидуално договорени различни условия за плащане. В случай че Ползвателят не преведе в посочения срок съответните дължими суми, "ГАП - Инженеринг " ООД  може да анулира направената резервация/ заявка.
6. Счита се, че резервацията/ заявката е валидно направена и подлежи на изпълнение, само в случай че "ГАП - Инженеринг " ООД  е потвърдило същата, респ. в случай че Ползвателят е потвърдил предложените по т. 4 по-горе алтернативни възможности и същата е заплатена при условията на т. 5, изр. 1 от настоящия раздел.
VII. Цени и начин на плащане
1. Цените на Услугите, публикувани в Платформата, са определени индивидуално за конкретната услуга.
2. Туроператорите и Турагентите, Ползватели на Платформата, могат да предлагат на крайни потребители публикуваните в нея Услуги на определени от тях по-високи цени. Ползвателите не могат да определят свободно цените на Услугите към крайни потребители, ако определената в Платформата цена е обозначена като крайна.
3. Плащането на закупените Услуги може да бъде извършено по банков път .
4. "ГАП - Инженеринг " ООД  издава фактура за направените плащания на Ползвателите на Платформата. Фактурата се изпраща на посочен от Ползвателя адрес.
2.        6. Фактура се издава и по искане на крайните потребители при сключени договори от Турагент, ползвател на Платформата, от името  на "ГАП - Инженеринг " ООД за сметка на ползвателя с предмет предложена в Платформата туристическа услуга.
VIII. Анулации, рекламации и възстановяване на платени суми
1. Промени и анулации на резервациите могат да бъдат правени от Ползвателя според условията на съответната резервация, обозначени в Платформата.
2. При направени претенции и рекламации от крайни потребители по предоставени в Платформата Услуги Ползвателят е длъжен да препрати на "ГАП - Инженеринг " ООД  в 3-дневен срок исканията на крайните потребители и предоставените документи.
3. В случай че по време на ползването на Услугата се установят факти на неизпълнение или неточно изпълнение от страна на Доставчика, Ползвателят следва да изисква от крайния потребител незабавно и в писмена форма да уведоми Доставчика с оглед своевременно предприемане на мерки, които да удовлетворят всички заинтересовани страни.
4. "ГАП - Инженеринг " ООД  разглежда в 30-дневен срок рекламации на крайни потребители по предложени и закупени в Платформата Услуги, отправени към Ползвателя, в случай че рекламацията е получена от "ГАП - Инженеринг " ООД  до 14 дни от завършване на пътуването и към нея е приложен протокол, подписан от крайния потребител, представител на Доставчика и на Ползвателя. Рекламацията следва да бъде отправена в писмена или друга подходяща форма, даваща възможност същата да бъде възпроизведена.
5. "ГАП - Инженеринг " ООД  не носи отговорност за вреди, причинени от пълното или неточното изпълнение на условията на Услугата от страна на Доставчика. "ГАП - Инженеринг " ООД   не носи отговорност за вреди, причинени от неточното или непълно обявяване на условията на Услугата от страна на Доставчика или негов представител.
6. "ГАП - Инженеринг " ООД  не носи отговорност по неизпълнение на Договора и настоящите Общи условия, ако причините за това се дължат на:
- Ползвателя и/ или крайния потребител;
- действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора;
- непреодолима сила или събитие, което не може да бъде предвидено или избегнато от страна на "ГАП - Инженеринг " ООД  и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им.
IX. Промени в Общите условия
1. "ГАП - Инженеринг " ООД  си запазва правото да променя или допълва настоящите Общи условия едностранно, като предоставя чрез информационната система на сайта, възможност на Ползвателите да се запознаят с новите общи условия.
2. Промените в общите условия се обявяват в сайта на платформата, като "ГАП - Инженеринг " ООД   предоставя на Ползвателите двуседмичен срок да се запознаят с промените в Общите условия, след което те влизат в действие.
3. Тези Общи условия, както и бъдещи изменения в тях, се прилагат и за заварените регистрирани Ползватели към датата на влизането им в действие. В срока по т. 2. от настоящия раздел те имат възможността да заявят чрез изпращане на съобщение до "ГАП - Инженеринг " ООД  , че отхвърлят промените. В случай, че изявление за отхвърляне на промените не бъде получено от "ГАП - Инженеринг " ООД  , се счита че Ползвателят е обвързан от тях.